Các chế độ khác nhau của bảo hiểm bảo vệ

Bảo hiểm du lịch được yêu cầu bất cứ khi nào cần đi du lịch bằng máy bay từ một nơi khác. Các hình thức bảo hiểm trong lĩnh vực này và quá trình thu thập bao gồm bảo hiểm cho đi du lịch là khá khác nhau từ phong cách bảo thủ của việc có được bảo hiểm cho nói một ngôi nhà, xe hơi, xây dựng, đồ nội thất hoặc sức khỏe hoặc bảo hiểm nhân thọ. Hai chế độ bảo hiểm tức là bảo thủ hay bình thường hoặc bình thường bảo hiểm và bảo hiểm du lịch sẽ được thảo luận trong các đường đi một cách riêng biệt và trong chi tiết tuyệt vời.

Trong trường hợp bình thường bảo hiểm bảo thủ, không có hai bên tham gia hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm là một trong những người có thể là một công ty phát hành bảo hiểm cho các công ty và cá nhân khách hàng của mình những người được gọi là bảo hiểm. Công ty khách hàng đang hấp dẫn hơn cho các công ty như nó mang lại một số lượng lớn doanh thu trong các hình thức bảo hiểm. Phí bảo hiểm phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm được xác định một cách riêng biệt cho các mục mới hoặc được sử dụng.

Quá trình đơn giản của bảo hiểm bắt đầu khi người cách tiếp cận một công ty bảo hiểm. Số tiền được bảo hiểm đồng ý Nếu vấn đề bảo hiểm cũng được gọi là mục cần được bảo hiểm trong thương hiệu mới. Trong trường hợp mặt hàng cũ công ty, cho các mục đích của việc xác định giá trị của các đối tượng bảo hiểm, thuê một giá trị đánh giá giá trị của mục đó bằng cách thực hiện một tập thể dục thẩm định giá. Một báo cáo thẩm định giá sau đó được phát hành mà chi tiết cụ thể một số bao gồm cả số tiền bảo hiểm. Trên cơ sở số tiền bảo hiểm như được mô tả trong báo cáo thẩm định giá, số tiền phí bảo hiểm trong quyết định. Số tiền này của phí bảo hiểm là tăng thuế nhất định và nhiệm vụ được trên danh nghĩa.

Trong trường hợp bảo hiểm du lịch, hầu hết các chính sách đã ban hành trong lĩnh vực này không được nhập vào theo cách bình thường hay bảo thủ. Công ty đã thuê một số đại lý du lịch, những người có kết nối với các cơ quan du lịch, nơi mà khách hàng đến để đặt vé cho các hãng hàng không. Ở đây, họ thuyết phục khách hàng để có được bảo hiểm hành lý của họ và đi du lịch trong một chế độ thư giãn. Nếu khách hàng đồng ý sau đó các đại lý forthwith vấn đề giấy chứng nhận bảo hiểm bằng cách lấy phí bảo hiểm từ khách hàng. Các đại lý cũng intimates công ty nhất định đi du lịch chính sách đã được ban hành bởi ông thay mặt cho công ty. Ngoài ra các đại lý gửi sách để ghi lại các chính sách bảo hiểm du lịch với công ty sau khi một số thời gian để cho các hồ sơ công ty thu nhập.

Các đại lý để được tuyển dụng cho bán bảo hiểm du lịch phải thuần giám sát trong một ý nghĩa nghiêm ngặt hơn như trung thực là cần thiết và các đại lý phải được dự kiến sẽ áp dụng một số giá trị của công ty. Các đại lý phải hiển thị đó thì giá trị nội quy công ty và các quy định và tuân thủ của họ. Đạo đức kinh doanh cũng đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Bảo hiểm y tế cũng là một phần của phong cách bình thường hay bảo thủ của bảo hiểm. Hiểm y tế được thu được bởi công ty bằng cách làm như vậy tránh chính mình với chi phí y tế lớn của nhân viên của họ bằng cách đưa ra một tiền xác định và cố định số phí bảo hiểm hàng năm.