Nghề nghiệp HIV chấn thương

Chẩn đoán của con người suy giảm miễn dịch Virus (HIV) là hệ quả từ các tổn thương do tai nạn trong quá trình của bảo hiểm nghề nghiệp bình thường, tiếp xúc với người được bảo hiểm để phòng chống HIV nhiễm máu hoặc chất dịch cơ thể. Thanh toán theo điều kiện bảo hiểm này đòi hỏi sự hài lòng của tất cả những điều sau đây:
1. chấn thương do tai nạn phải được báo cáo cho công ty trong vòng 14 ngày kể từ ngày xuất hiện của nó;
2. xét nghiệm HIV phải được thực hiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày chấn thương do tai nạn và kết quả phải được phủ định;
3. một thử nghiệm HIV phải được thực hiện ngày between90 và 180 ngày sau khi chấn thương do tai nạn và kết quả phải được tích cực;
4. HIV thử nghiệm phải được thực hiện bởi nghi sự chấp thuận của công ty;
5. tất cả chấn thương do tai nạn phải có được báo cáo, nghiên cứu và tài liệu theo hướng dẫn tại nơi làm việc;
6. những chấn thương do tai nạn phải có xảy ra trong khi bảo hiểm cuộc sống đã làm việc ở Canada hay Hoa Kỳ.
Không thanh toán sẽ được thực hiện nếu:
1. người được bảo hiểm cuộc sống đã bầu không phải mất bất kỳ vắc xin được cấp phép có sẵn cung cấp bảo vệ chống lại nhiễm HIV; hoặc
2. chữa bệnh được cấp phép cho nhiễm HIV đã trở thành có sẵn trước khi chấn thương do tai nạn; hoặc
3. phòng chống HIV lây nhiễm xảy ra là kết quả của chấn thương tai nạn (bao gồm nhưng không giới hạn, tình dục truyền hoặc tiêm chích ma túy sử dụng)