Sự khác biệt giữa xác định lợi ích sức khỏe bao gồm và bồi thường (Phần 2)

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN

Như bạn có thể nhận thấy cả hai chức năng kế hoạch trên chiếc máy bay khác nhau. Kế hoạch bồi thường một hoặc chính sách chăm sóc của các chi phí bệnh viện hoặc thông qua một cơ sở cashless hoặc bồi hoàn, nơi mà các kế hoạch được xác định lợi ích bạn trả một số tiền cụ thể mặc dù chi phí thực tế của bạn. Do đó bạn nên làm gì? Thoát khỏi kế hoạch bồi thường? Hoặc cách khác xung quanh?
Lý tưởng nhất một nên đi cho một kế hoạch lợi cố định cùng với một bồi thường dựa trên bìa hoàn toàn địa chỉ của mình hoặc sức khỏe của cô cần.
Theo đó, một chính sách lợi ích có thể được sử dụng như một bìa top-up. Trong khi các kế hoạch bồi thường nào nhận hóa đơn bệnh viện của bạn và lợi ích chính sách sẽ chăm sóc của các khoản chi phí phục hồi.

BẠN CÓ THỂ QUẢN LÝ ĐỂ TRẢ TIỀN ĐỂ TRANG TRẢI MỘT?

Nếu bạn đã tiếp cận fifties và đang có kế hoạch mua một chính sách y tế, bạn có thể phải ngã ra một phí bảo hiểm nhượng cho bìa. Quá quy định bệnh sẵn sẽ đấm bạn đặc biệt khó khăn như bồi hoàn chi phí kế hoạch không bao gồm bệnh tật tồn tại trước tiên ba đến bốn năm.
Nếu bạn không có bất kỳ hạn chế tài chính và có thể có những khoản tiền cho bảo hiểm nặng, bạn có thể lựa chọn không cho một mediclaim. Nhưng bạn có để trở lại nó lên với một quỹ khẩn cấp, đã được xây dựng chỉ cho chi phí chăm sóc sức khỏe của bạn.

Công dân cao cấp hiện nay là hơn man nguyện tài trợ chi phí riêng của họ và không muốn phụ thuộc vào trẻ em của họ để tránh gánh nặng tài chính.

nhỏ và trẻ có thể bắt đầu với một kế hoạch có hệ thống đầu tư và xây dựng một corpus hơn 20 năm. Như vậy họ có thể hưởng lợi từ lãi kép có hiệu lực ngay cả khi số tiền tiết kiệm là bạn rất nhỏ. Nếu bạn không phải là một hệ thống depositor, đầu tư tiền rảnh rỗi trong một khoảng thời gian 4-5 tháng và chỉ đạo rằng kinh phí để xây dựng một chăm sóc sức khỏe tài trợ. Bạn có thể sử dụng tiền thưởng của bạn hoặc bất kỳ tiết kiệm bổ sung để bắt đầu của corpus này và làm gia tăng đóng góp cho một khoảng thời gian 4-5 tháng và đóng băng tiền. Đó là một lời đề nghị tốt duy nhất và chỉ khi bạn đang không phải phục vụ một khoản vay.

Khi bạn xây dựng các văn thể, tiếp tục phân bổ tài sản không thể tách rời tùy thuộc vào tuổi của bạn và sự ngon miệng có nguy cơ. Bạn có thể đủ khả năng để có một tiếp xúc cao cho công bằng trong độ tuổi 20 vào cuối của bạn và đầu độ tuổi 30. Nhưng nó đã drap nhiều hơn nữa của công cụ nợ khi bạn đến gần với 50s của bạn.
Để kết luận lưu corpus trong các loại tiền gửi cố định và các khoản tiền lỏng, cho họ sự ổn định và bảo vệ thiên nhiên. Số tiền còn nguyên vẹn và có thể được cứu chuộc trong vòng 24 giờ ngay cả trong trường hợp các tình huống khẩn cấp mà không có bất kỳ hình phạt.