Thuế quan trọng bệnh chính sách

Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước, bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng là một loại hình bảo hiểm đó sẽ phải trả một lần thuế miễn phí đem lại lợi ích cho người được bảo hiểm nếu ông là chẩn đoán của một số bệnh quan trọng được bảo vệ bởi các chính sách. Lợi ích nhằm mục đích giúp người tham gia bảo hiểm duy trì chất lượng cuộc sống và độc lập tài chính của họ sau khi bị một căn bệnh đe dọa cuộc sống. Trong bài này, chúng tôi sẽ thảo luận về chính sách thuế của bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng.

Chính sách quan trọng của căn bệnh được coi là một chính sách tai nạn và bệnh tật.

1. nếu  người được bảo hiểm, người nộp tiền phí bảo hiểm và người thụ hưởng là tất cả cùng một người

phí bảo hiểm không có thuế được khấu trừ và các quyền lợi là miễn thuế.

2. trong một người quan trọng

Nếu phí bảo hiểm không được khấu trừ là chi phí kinh doanh thì những lợi ích là thuế miễn phí nếu người được bảo hiểm chính người được chỉ định là người thụ hưởng. Nếu các doanh nghiệp là người thụ hưởng của các chính sách sau đó phí bảo hiểm là khấu trừ thuế và lợi ích là thuế.

3. nhỏ kinh doanh chủ sở hữu mua bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng trên chính mình.

Khi thiết lập quyền sở hữu trong một công ty tư nhân, một trong những mối quan tâm đáng kể là rằng không có cơ chế tương tự như các tài khoản vốn đầu tư cổ tức cho phép các quyền lợi để được thanh toán trên cơ sở miễn thuế cho các cổ đông. Kết quả là, quyền lợi ốm đau nghiêm trọng phải trả cho một công ty tư nhân có thể chỉ được thanh toán là thu nhập chịu thuế làm việc hoặc chịu thuế cổ tức.
Do đó, nó có thể tác động đáng kể nơi quyền lợi ốm đau nghiêm trọng dự định được sử dụng bởi các cổ đông như một phần của một thỏa thuận mua/bán, hoặc để tài trợ các chi phí cá nhân phát sinh từ bệnh quan trọng.

4. công ty cổ phần bệnh quan trọng bảo hiểm

Một số sử dụng lao động đã kết hợp bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng vào một kế hoạch thay thế lương giảm cân nếu phí bảo hiểm cho phạm vi bảo hiểm tiền khấu trừ là một chi phí kinh doanh để nhà tuyển dụng sau đó lợi ích không phải chịu thuế để người lao động vì họ không phải nộp trên một sở định kỳ. Nếu người lao động bị ốm đau nghiêm trọng, lợi ích sẽ được trả trực tiếp cho nhân viên theo chính sách bệnh quan trọng.

Một số công ty bảo hiểm đang cung cấp một chính sách bao gồm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng. Các ứng dụng được underwritten cho lợi ích cả hai tại thời điểm bán. Một phí bảo hiểm được trả tiền và nó quỹ tất cả các quyền lợi theo chính sách và nó làm phức tạp cho các chính sách thuế của chính sách.